1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Județul Prahova, Bulevardul Republicii, nr. 2-4, Ploiești, judeţul Prahova, telefon 0244514545, fax 0244515816, email cons_jud@cjph.ro
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Imobil „Centrul de Afaceri Multifuncțional Lumina Verde”, pentru destinația de servicii, amplasat în municipiul Ploiești, strada Elipsei, nr.1, județul Prahova Clădire cu suprafață totală construită de 2443,80 mp, suprafață totală desfășurată 7611,22 mp, astfel: Corp birouri: Parter: 7 spații birouri în suprafață totală de 727,7 mp, 1 sală de mese + minibucătărie cu sistem catering în suprafață de 140,49 mp, Etaj 1: 7 spații birouri în suprafață totală de 738,49 mp, Etaj 2: 4 săli mari în suprafață totală de 402,76 mp, 4 săli mici în suprafață totala de 232,58 mp, 4 spații birou în suprafață totala de 112,94 mp, Etaj tehnic: 1 spațiu în suprafață totala de 135 mp, Corp expozițional: Parter: 1 spațiu expozițional în suprafață totala de 856,63 mp, Etaj: 1 spațiu expozițional în suprafață totala de 456,1 mp 1 spațiu în suprafață de 57,36 mp Locuri parcare: 141 locuri parcare, aparținând domeniului public al Județului Prahova, înscris în CF 131642, număr cadastral 131642 cu destinația servicii, conform HCJ NR. 104/23.05.2024, CONF. OUG 57/2019
3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: De la sediul instituției, printr-o cerere transmisă la adresa de e-mail: direcția.patrimoniu@cjph.ro
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Direcția Patrimoniu, Județul Prahova, Bd. Republicii, nr. 2-4, Ploiești, etaj 3, camera 323, Palat Administrativ Ploiești
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 500 lei pentru fiecare încăpere și se va achita la casieria Consiliului Județean Prahova, Bd. Republicii, nr. 2-4, Ploiești, judeţul Prahova
3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificărilor: 10/07/2024, ora 10.00
4. Informații privind ofertele: Ofertele se depun la sediul autorității contractante
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 19/07/2024, ora 10.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2-4, județul Prahova, registratură, Intrarea B
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Fiecare ofertă într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 22/07/2024, ora 10.30 la sediul instituției, Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2-4, județul Prahova, etaj 3, camera 323
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Prahova, Ploiești, str. Gheorghe Doja, nr. 42, județul Prahova, telefon 0244/544.781, e-mail: tb-prahova-reg@just.ro
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 27/06/2024