Informații generale

Legea nr.361/2022 constituie cadrul general în materia protecției persoanelor care rapotează încălcări ale legii care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat.

Cadrul
legal al Legii nr.361/ 2022 privind protecția avertizorilor în interes public (link de accesare a Legii)

Avertizor
în interes public persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;
Context profesional activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii
în caz de raportare a acestora;
Încălcări ale legii fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și contbrmitatea produselor; siguranța transportului; protecția
mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară, siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, prevazute în anexa nr. 2, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața intenă, menționate la art.26 alin.2 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața intenă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este
obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii;
Raportare internă  comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul unei autorități, instituții publice, persoane juridice de drept public, precum și din cadrul persoanelor juridice de drept privat. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public, precum și de persoanele juridice de drept privat pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare;
Raportare externă  comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile prevăzute la pct.5 din lege, respectiv: autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și solutionează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de
competență; Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția; alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competentă soluționare.
Astfel, prin noul act normativ, Agenția Națională de Integritate devine canal extern de raportare autoritate competentă și primește raportări privind încălcări ale legii, definite de art.3 al Legii ca fiind comunicări orale sau scrise referitoare la fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune ce constituie nerespectări ale dispozițiilor legale. Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente. Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, însă, între canalul intern de raportare și canalul exten de raportare. La alegerea canalului de raportare avertizorul în interes public poate lua în considerare aspecte precum:
a) existența riscului de represalii, în cazul raportării prin canalele interne;
b) imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor intene de raportare.
Raportări nereale
Raportarea informațiilor privind încălcări ale legii, cunoscând  acestea sunt nereale, constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât  fie considerată, potrivit legii, infracțiune.
Pot efectua raportări persoanele care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional:
a) lucrătorii;
b) persoanele care desfășoară o activitate independentă, în interesul art. 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
c) acționarii și persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de
administrație, precum și voluntarii și stagiarii remunerați sau neremunerați;
d) orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia.
e) persoanele ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informații privind
încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat.
f) persoanele care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.
Asfel, persoanele care aleg  se adreseze pe canalul intern al Consiliului Județean Prahova pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face prin următoarele modalități:
– prin completarea formularului de raportare și transmiterea lui fie prin e-mail la adresa avertizor@cjph.ro, fie prin poștă, pe adresa Consiliul Județean Prahova: Bulevardul Republicii, nr.2-4, Ploiești, Prahova, cu mențiunea pe plic „Raportare-Avertizor în interes public”

Cu acordul dumneavoastră, folosim cookie-urile în vederea evaluării și analizării cotei de utilizare a paginii de internet.

Alegeți ce cookie-uri să fie autorizate.
Puteți schimba aceste setări oricând.

Cookie-uri necesare sa functioneze site-ul:

  • Esențial: Ține minte setările permisiunilor de cookie
  • Esențial: Permite sesiunile de cookie
  • Esențial: Autentifică logarea dvs. în contul de utilizator

Prin acceptarea acestor cookies permiteti site-ului sa:

  • Analiză: Ține evidența locației și regiunii bazat pe IP
  • Analiză: Ține evidența timpului petrecut pe fiecare pagină
  • Analiză: Crește calitatea datelor din funcția de statistică

Sari la conținut