Prezentare generală județul Prahova

O apă coboară din munți pe albe prundișuri de calcar, iar numele ei, PRAHOVA, botează un întreg județ.

Ctitorul reședinței de județ, municipiul Ploiești, este marele voievod Mihai Viteazul, unificatorul pentru prima dată al tuturor românilor, geniu militar al poporului nostru.

Marelui voievod i-a fost ridicată o statuie, dezvelită în anul 1997, cu ocazia împlinirii a 400 de ani de la atestarea documentară a orașului.

Județul Prahova este situat pe pantele sudice ale Carpaților Meridionali, având o suprafață de 4716 Kmp și forma unui dreptunghi ce include în el toate formele de relief (munți, dealuri și câmpii), ceea ce a condus la multitudinea sistemelor de exploatare a solului și subsolului, precum și o paletă largă a activităților economice.

Limita nordică desparte județul Prahova de județul Brașov, la est Buzău, la vest Dâmbovița iar la sud județul Ilfov și județul Ialomița. Județul este străbătut în lung de meridianul 26º care trece prin Ploiești și comuna Măneciu și paralela 45º, care intersectează localitățile Filipeștii de Pădure și orașul Mizil.

Cele două linii geografice se întretaie pe raza comunei Blejoi. Dacă în ceea ce privește suprafața, județul Prahova se clasează în grupa județelor mici ale țării, numărul mare de locuitori a condus la o densitate dublă față de media pe țară, respectiv 186 de locuitori pe kilometru pătrat.

Din punct de vedere al organizării administrative, județul Prahova are 104 de unități administrativ – teritoriale, din care 14 urbane (2 municipii și 12 orașe) și 90 de comune.

Dispunând de o mare varietate a reliefului, cu un cadru natural de excepție, teritoriul județului asigură condiții favorabile culturii cerealelor, pomiculturii, zootehniei și silviculturii. Subsolul a asigurat de-a lungul anilor insemnate resurse de țiței, gaze naturale, cărbune, sare și alte roci utile, a căror extracție și prelucrare au marcat, începând cu mijlocul secolului al XIX-lea, evoluția economică a acestei regiuni.

Evenimente de însemnătate pentru Județul Prahova

Pe acest pământ, viața a pulsat încă din zorii civilizației umane. Dacă pui urechea pe glia prahoveană, auzi în adânc vibrația neoliticului. Un topor de silex lovește trunchiul copacului, vârful săgeții de bronz se înfige în crupa vânatului, o seceră de fier șuieră prin ierburi, flacăra unui opaiț de lut sfârâie în aburii întunecoși ai preistoriei.

Repere cronologice, evenimente, personalități:

*cele mai vechi vestigii descoperite în județul Prahova ce atestă urme de locuire datează din paleoliticul mijlociu: pe dealul Budureasca, în comuna Gura Vadului

*între anii 10 000 – 5000 îHr., la Lapoș s-a exploatat silexul, pentru confecționarea de arme și unelte

*urme de așezări umane specifice Culturii Criș, cea mai veche cultură neolitică, descoperite la Târgșoru Vechi

*între anii 2500 – 1800 îHr., urme de așezări umane la Gherghița, Budureasca, Bereasca-Ploiești, Vadu-Săpat, Urlați, Tătaru, Șoimești

*1800 – 800 îHr. – epoca bronzului – vestigii la Târgșoru Vechi, Străoști și Olteni – depozite de seceri din bronz; începând cu această perioadă, se poate vorbi despre locuitorii meleagurilor Prahovei de astăzi ca despre strămoșii tracilor, din care, peste un mileniu se va desprinde ramura geto-dacilor

*sec. XIII îHr. – vestigii din bronz; un important deposit de arme (topoare de luptă cu măciulie, fragmente de săbii, vârfuri de lance etc.) și unelte (dălți, seceri) descoperite la Drajna; un alt depozit, la Sinaia

*800 – 300 îHr. – epoca fierului; urme de așezări la Bucov; urme de așezări traco-geto-dacice la Urlați, Călugăreni, Tătaru, Chiojdeanca (în regiunea de deal) și la Gherghița, Drăgănești, Ciorani, Zalhana, Popești (la șes)

*400 îHr. – stindardul dacic imprimat în pastă crudă pe o ceașcă de lut, descoperită într-un complex geto-dacic la Budureasca; cea mai veche reprezentare de acest fel descoperită până acum în țară

*341 îHr. – puternice legături geto-dace cu civilizația greco-romană din sud, dovedite de tezaurele de monede descoperite la Țintea (tetradrahme grecești), Inotești, Nucet, Sinaia, Tinosu (monede dacice de argint, imitate după cele grecești), Valea Călugărească, Cocoșești, Chițorani, Gherghița, Fântânele, Lipănești (monede romane); amfore grecești și alte materiale ceramice elenistice la Budureasca, Gura Vitioarei,Tinosu

*secolele III – II îHr. – celebrul coif de aur descoperit la Poiana Coțofenești – Slănic atestă nivelul înalt la care ajunsese civilizația geto-dacă în prelucrarea metalelor

*sec. II îHr. – sec. I DHr. – o puternică așezare geto-dacică de tip dava , cu urme de locuințe și ceramică; astfel de așezări și la Mănești Coada Izvorului și pe Valea Teleajenului, la Homorâciu și Gura Vitioarei

*în secolul I îHr., la Tinosu, se dezvoltă o așezare geto-dacică de tip dava urme de locuințe și ceramică

*101 – 118 DHr. – garnizoană romană în castrul de la Târgșoru Vechi; urme de construcții de zid, ceramică, monede, cărămizi; castre romane și la Drajna și Mălăiești

*secolele VIII – X DHr., cetățile de la Slon-Cerașu, construite în stil romano-bizantin, vestigii arheologice

*în secolul al X – lea, la Bucov, o puternică așezare locuită de români

*1388, 20 mai – domnitorul Mircea cel Bătrân dăruiește mânăstirii Cozia satul Orlești și alt sat de pe Cricov

*1413 – prima atestare documentară a unei localități prahovene: Târgșoru Vechi, în vremea lui Mircea cel Bătrân, care a construit aici o curte domnească

*1431 – este atestată documentar localitatea Gherghița, unul dintre cele mai importante orașe ale Țării Românești, timp de mai multe secole

*1431 – 1432 Valea Prahovei este menționată, pentru prima dată, ca drum comercial între Țara Românească și Brașov

*1456 – la Târgșor, lângă Ploiești, Vlad Țepeș a dus bătălia în urma căreia a ajuns domnitorul Țării Românești; în 1461 a ctitorit aici o mânăstire

*1474 – Ștefan cel Mare intră cu oastea pentru a doua oară în Țara Românească, împotriva lui Radu cel Frumos, ocupă și apoi distruge Cetatea Teleajenului, aflată în apropiere de Bucov  

*1486 – domnitorul Vlad Călugărul întărește mânăstirea de la Cricov cu părți de ocină de la Plopeni și un vad de moară de la Teleajen

*1501 – prima atestare documentară a Comarnicului, într-un hrisov al domnitorului Radu cel Mare

*1503 – prima atestare documentară a municipiului Câmpina, în evidențele comerciale brașovene

*1510 – prima atestare documentară a orașului Breaza într-un hrisov al lui Vlad cel Tânăr

*1517, 22 noiembrie – prima mențiune documentară despre existența petrolului în Țara Românească, într-un document al lui Neagoe Basarab – lacurile cu păcură din Ținutul Cricovului

*1521 – prima atestare documentară a zăcămintelor de petrol de la Matița, din vechiul județ Saac (Săcuieni), încorporat Prahovei în 1845

*1543 – 1545 – într-o cronică, sunt atestate documentar 21 de târguri și sate cu negustori, printre care: Albești, Florești, Băicoi, Brebu, Scăeni, Breaza, Comarnic, Câmpina, Slănic, Vălenii de Munte, Urlați, Plopeni

*1597 – printr-un hrisov, Mihai Viteazul ridică așezarea Ploiești la rangul de târg domnesc, acesta fiind actul de naștere al municipiului de azi

*1599, octombrie  – Mihai Viteazul își concentrează armata în Prahova, stabilind la Ploiești tabăra principală și curtea domnească, pregătind de aici Campania pentru cucerirea Transilvanirei

*1633 – 1635 – postelnicul Constantin Cantacuzino construiește palatul de la Filipeștii de Târg

*1639 – la Ploiești, biserica domnească zidită de Matei Basarab, cel mai vechi monument istoric și de arhitectură din municipiu

*1643 – curtea domnească și biserica de la Brebu, ridicate de Matei Basarab, azi muzeu

*1682 – 1700 – Pârvu Mutu Zugravul pictează bisericile mânăstirilor Măgureni, Mărgineni și Sinaia; în 1724 se călugărește la Mărgineni

*1685 – începe exploatarea sării la Slănic

*1695 – Spătarul Mihail Cantacuzino ctitorește Mânăstirea Sinaia

*1770 – se înființează mânăstirea Cheia, construcție din lemn, reconstruită din cărămidă în 1835 și pictată de Gheorghe Tăttărescu, în 1837

*1777 – 1780 – iau ființă trei școli publice cu dascăli rumânești la Ploiești, Gherghița și Vălenii de Munte (în Țara Românească erau 20 de astfel de școli)

*1785 – se construiește Casa Hagi Prodan, cel mai vechi monument de arhitectură laică al Ploieștiului

*1791 – se amenajează drumul pe Valea Prahovei

*1811, 6 decembrie  – un document: numai trei ocne sunt în toată Valahia, anume: Slănicul în județul Saac, Telega în județul Prahova și Ocnele Mari în Vâlcea

*1814 – 1816 – primele concerte de muzică din Ploiești, cu piese de Haendel, Bach, Rameau ș.a. în casele Ecaterinei Scarlat Bărcănescu, soția cârmuitorului județului Prahova

*1830 – prima fabrică de sticlă de la Azuga, înființată pe moșia vornicului Alexandru Filipescu

*1831 – clucerul Gheorghe Boldescu înființează primul spital din Ploiești, existent și în zilele noastre, Spitalul Boldescu

*1832 – apare prima carte scrisă și tipărită în județul Prahova, Dascăl pentru limba franțuzească de Ioan Gherasim Gorjeanu, care s-a bucurat de o mare popularitate în Țara Românească

*1835 – se organizează primul serviciu de diligențe pe Valea Prahovei, între Ploiești și Predeal

*1835 – falansterul Soții agronomi de la Scăeni, înființat de inginerul Teodor Diamant, a doua încercare din lume de a pune în practică ideile socialismului utopic-lucrarea colectivă a pământului și consumul în comun al produselor

*1843, 1 martie – un mare incendiu devastează centrul Ploieștiului, pentru a cărui reconstruire s-au folosit și fonduri colectate din toate județele Țării Românești

*1845 – județul Saac (Săcueni) cu reședința la Vălenii de Munte, apoi la Bucov, este desființat, o parte din teritoriu fiind încorporată la județul Prahova, o alta la Buzău

*1846 – județul Prahova avea 271 de sate, cu 20 955 de familii, cea mai numeroasă populație din țară

*1847 – la Ploiești funcționau 27 de școli, cele mai multe (33%) din totalul școlilor din toate cele 12 capitale de județ de atunci; apare Școala normală, prima școală de fete

*1848 – Nicolae Bălcescu vine în Prahova, la Telega, pentru a-i mobiliza pe ciocănași (muncitorii de la ocnele de sare) să participe la revoluție

*1854, decembrie – ia ființă oficiul telegrafic din Ploiești, ca urmare a deschiderii liniei telegrafice București-Predeal

*1857 – la Ploiești intră în funcțiune prima rafinărie de petrol din lume, fabrica de gaz a lui Marin Mehedințeanu, care producea gaz lampant pentru iluminarea Bucureștiului și, din 1858, și a Ploieștiului

*1859 – 1865 – se înființează la Ploiești Gimnaziul Public Sfinții Petru și Pavel

*1859, 6 – 8 februarie – în drum spre București, Alexandru Ioan Cuza poposește la Ploiești, fiind primit cu entuziasm

*1863 – în Prahova, la Drăgăneasa, se forează prima sondă petrolieră prin folosirea percuției cu cablu; la acea dată, județul Prahova avea o suprafață de 975626 pogoane, din care 262030 pogoane erau păduri, iar 431556 pogoane erau cultivate cu: cereale – 119129, pomi – 22278, 18265 vie, 89647 fânețe și 182307 ha erau pentru izlaz. Teritoriul era împărțit în șapte plăși, cu 163 de comune (42800 case, cu 43908 familii) și 5 orașe: Ploiești, Slănic, Vălenii de Munte, Câmpina, Filipești (5342 case cu 8075 familii); Ploieștiul avea 24408 locuitori

*1864 – apar primele sonde, la Țintea, sistem de exploatare care se va extinde în toată țara după 1882

*1864 – domnitorul Alexandru Ioan Cuza semnează decretul prin care Câmpina devine oraș

*1864, iunie – prima mențiune despre pătrunderea capitalului străin în industria de extracție a petrolului – societatea engleză Valachia Petroleum Company, care exploatează 22 de puțuri la Țintea, Scorțeni și Bordeni

*1864, august  – ca urmare a legii agrare a lui Alexandru Ioan Cuza, în Prahova sunt eliberați din clacă și împroprietăriți 25016 țărani

*1865 – județul Prahova era organizat în șapte plăși: Câmpu, Târgșor, Filipești, Prahova, Teleajen, Podgoria, Cricov, cu 5 orașe și 163 de comune; la Ploiești se înființează Camera de Comerț și Industrie

*1867 – petrolul obținut în schela Păcureți este prezentat la Expoziția Universală de la Paris; bitumul valahic obține diploma de onoare pentru calitățile lui la expoziția de la Viena, trei ani mai târziu

*1867 – la Ploiești apare primul ziar prahovean, Perseverența, director Alexandru Candiano Popescu

*1872 – inaugurarea liniei ferate București-Ploiești; Iorgu Caragiale înființează Teatrul Național din Ploiești (a funcționat doar o stagiune)

*1875 – principele Carol I începe construirea castelului Peleș, la Sinaia, inaugurat în 1883; lucrările au continuat până în 1914, când întregul ansamblu arhitectonic a căpătat formula actuală

*1876 – prima fabrică de ciment de la Comarnic

*1877 – Prin concentrarea oștirilor rusești, sub conducerea Marelui Duce Nicolae, în prezența chiar a țarului Alexandru, Ploieștiul a fost, un moment, un oraș de importanță mondială (Nicolae Iorga)

*1879 – se inaugurează linia de cale ferată Ploiești-Predeal

*1881, 21 iunie – se dezvelește celebrul monument Statuia Libertății din Ploiești, ridicat prin subscripție publică; se înființează corul Catedralei Sfântul Ioan Botezătorul, care activează și astăzi

*1883 – se înființează fabrica de hârtie de la Bușteni

*1884 – apare la Ploiești prima fabrică de mașini și turnătorie din fier și alamă

*1886 – se înființează fabrica de postav de la Azuga

*1886 – 1896, la Ploiești funcționau 20 de rafinării, care, în 1905, prelucrau în total 247000 tone de petrol

*1893 – 1896 – după planuri proprii, B. P. Hașdeu construiește celebrul castel Iulia Hașdeu, în amintirea fiicei sale, decedate la doar 19 ani

*1895 – începe exploatarea modernă a petrolului; industria extractivă și de prelucrare a aurului negru va cunoaște o puternică dezvoltare în secolul al XX-lea; în Ploiești se introduce iluminatul electric  

*1897 – la Câmpina, societatea Steaua Română (înființată în 1895) construiește cea mai mare rafinărie din Europa; în același an, în Prahova se obținea cea mai mare producție de petrol – 105,2 milioane tone, din totalul de 134,2 milioane tone realizat în țară

*1897 – la Ploiești, în prezența regelui Carol I, se inaugurează Monumentul Vânătorilor, dedicat eroilor prahoveni căzuți în Războiul de Independență

*1900, aprilie – intră în producție fabrica de bere de la Azuga; la Expoziția Universală de la Paris, Ploieștiul obține medalia de aur pentru probele de țuică din 1874 și 1895

*1903 – 1904 – marele pictor Nicolae Grigorescu își construiește casa de la Câmpina

*1904 – concernul american Standard Oil înființează Societatea Româno-Americană, cu un capital de 2500000 lei, dublat după primul război mondial

*1905 – în Prahova, funcționau 25 de fabrici (conserve alimentare, celuloză, hârtie, mobilă, sârmă de cuie, o turnătorie, șuruburi, țesături, sticlă, var, ciment, cherestea etc.) la Ploiești, Câmpina, Azuga, Bușteni, Sinaia, Cheia, Comarnic, Scăieni

*1907, 16 – 17 martie – răscoala țărănească în estul județului, centrul răscoalei fiind la Sângeru, pe valea Cricovului Sărat

* 1908 – primele cursuri ale Universității de Vară inițiate de Nicolae Iorga la Vălenii de Munte

*1913, 13 septembrie  – Aurel Vlaicu, pionier al aviației mondiale, se prăbușește cu avionul la Bănești, în apropiere de Câmpina

*1913 – începe construirea conductei petroliere Câmpina-Ploiești-Constanța

*1921, 20 martie – ziua de naștere a Bibliotecii Nicolae Iorga din Ploiești, înființată din inițiativa unor entuziaști și valoroși intelectuali, în fruntea cărora s-au aflat arhitectul Toma T. Socolescu, scriitorul I. A. Bassarabescu, epigramistul și omul politic Ion Ionescu Quintus, profesorul și gazetarul Dumitru Munteanu-Râmnic, avocatul N. Pârvulescu și mulți alții

*1926 – 1928 – din ordinul regelui Ferdinand, pe vârful Caraiman-Bucegi (2484 m) se ridică un monument din oțel, înalt de 33 de metri, în onoarea eroilor căzuți în primul război mondial – celebra Cruce de pe Caraiman

*1934 – se inaugurează Palatul Justiției din Ploiești; din 1952 – Palatul Culturii

*1934 – 1935 – se finalizează Halele Centrale din Ploiești, creație a arhitectului ploieștean Toma Socolescu

*1943 – 1944 – Ploieștiul și zona petrolieră a Prahovei sunt bombardate de aviația aliată anglo-americană, cu pierderi uriașe în vieți omenești și distrugerea a peste 80% din capacitățile industriale de rafinare

*1945 – 1948 – se reconstruiesc rafinăriile distruse de bombardamente: Astra Română, Standard, Vega, Româno-Americană din Ploiești și Creditul minier din Brazi etc.

*1945 – se înființează Oficiul Poștal Nr. 4 (str. Văleni) și O.P. Nr. 5 (str. Cantacuzino)

*1945, iulie – iau ființă primele întreprinderi mixte industriale româno-sovietice (SOVROM-uri)  

*1946 – se înființează Fabrica de Vată Medicinală (complet renovată în 1965)

*1946 – 1950 – Depoul CFR Ploiești intră într-un amplu program de refacere

*1946, 1 iulie – se inaugurează oficial, la Târgoviște, linia ferată Ploiești-Târgoviște, dată în exploatare pe toată lungimea ei de 51 km.

*1947, ianuarie – se inaugurează linia CFR Ploiești-Moreni

*1947, 1 aprilie – se înființează Cooperativa meșteșugărească Progresul, până în 1951, când se comasează în Cooperativa Steagul Roșu

* 1947, 16 august – are loc stabilizarea monetară. Se emit noi bancnote și monede, 1 leu nou =2000 lei vechi

*1948, 11 iunie – se adoptă Legea naționalizării, întreprinderilor industriale, miniere, bancare, de transport și asigurări. Proprietatea privată capitalistă devine proprietate de stat. În 2 și 3 noiembrie sunt naționalizate industria cinematografică și instituțiile medico-sanitare. Farmaciile urbane, laboratoarele se vor naționaliza începând cu 2 aprilie 1949

*1949, 6 septembrie – M.A.N. votează Legea asupra împărțirii administrativ-teritoriale a R.P.Române (28 regiuni, 177 raioane, 148 orașe, 4052 comune). Apare Regiunea Prahova

*1950 – se înființează Întreprinderea Regională de Construcții

*1950 – ia ființă Uzina Mecanică Teleajen Ploiești

*1950 – se instalează prima centrală telefonică manuală cu 20 de linii la Oficiul de Telefoane Ploiești

*1951 – 1955 – se construiesc 306 apartamente, cu 7,7 mii m.p. suprafață locuibilă

*1952 – Uzinele 1 Mai (azi UPETROM) construiesc prima instalație românească de foraj BU-40. Sub licența uzinei, ing. Victor Rașeev elaborează, în premieră națională, fonta nodulară, împreună cu frații Dan și Victor Voiculescu

*1953 – în premieră națională, se mecanizează Triajul C.F.R.  Ploiești. Finalizarea în 1957

*1954, 30 decembrie – se înființează Uzina Petrochimică Nr.2

*1955 – distribuția gazelor naturale combustibile se face pe 102,3 km., cu 91039 mii m.c., iar cea a apei potabile pe 128,9 km., cu 5019 mii m.c.

*1957, 5 octombrie – are loc, la clubul Rafinăriei Nr.1 Ploiești, Adunarea festivă consacrată aniversării a 100 de ani de industrie petrolieră

*1959 – se pun bazele Muzeului Tehnic al Petrolului

*1960 – funcționează 13 școli profesionale

*1961 – Ia ființă Întreprinderea de Morărit Prahova

*1962 – se înființează Combinatul Petrochimic Brazi

*1963 – intră în dotarea Depoului Ploiești prima locomotivă Diesel electrică

*1965 – se finalizează elecrificarea liniei de cale ferată Ploiești-Brașov

*1967, aprilie – un colectiv de la Institutul de Cercetări pentru Prelucrarea Țițeiului Ploiești realizează, pentru prima oară în țară, parafina colorată, ca materie primă industrială

*1968, 16 februarie – prin Legea privind organizarea administrativă a teritoriului R.S.România, se reînființează Județul Prahova, Ploieștiul redevenind reședința județului și municipiu 

*1969, 16 februarie – se inaugurează linia electrificată de cale ferată București-Ploiești-Brașov, prima magistrală de acest gen din țară

*1970-1972 – se construiește Complexul comercial Omnia, proiectat de arh. Ion Grigorescu. Contemporan cu Complexul comercial Big din zona de Sud, Ploiești

*1972 – se pune în funcțiune aducțiunea de apă de la Paltinu (Valea Doftanei)

*1974 – începe construcția Combinatului Petrochimic de la Teleajen

*1975, 1 ianuarie – ia ființă Regionala pentru Distribuția Gazelor – Ploiești

*1976 – se finalizează electrificarea căii ferate Ploiești-Urziceni

*1977 – se finalizează electrificarea căii ferate Ploiești-Buzău

*1978, septembrie – la Combinatul Petrochimic Brazi se produc primele cantități de cauciuc poliizoprenic

*1979 – se construiește Uzina de Rulmenți Grei

*1979, noiembrie – petroliștii de pe platforma de foraj marin Gloria descoperă surse de petrol în Marea Neagră

*1980, 9 decembrie – se aniversează centenarul Rafinăriei Ploiești

*1981, decembrie  – este dată în funcțiune Fabrica de Fenolacetonă de la Brazi

*1982 – ITTC Ploiești pune în exploatare conducta magistrală de transport a gazolinei Constanța-Borzești-Ploiești

*1983 – se desființează Trustul Petrol Ploiești

*1984 – se deschide Agenția de Voiaj CFR Ploiești

*1985 – 1990 – se realizează racordarea orașului la acumularea de apă de la Măneciu

*1987, 6 octombrie – darea în folosință a primei linii de tramvai în municipiul Ploiești, în lungime de 9 km.

*1989 – evenimentele Revoluției Române declanșate în decembrie

*1990 – ia ființă Întreprinderea INSPET SA Ploiești, în domeniul construcțiilor, reparațiilor și modernizărilor instalațiilor petroliere etc.

*1990, 1 august – în baza Legii 5/1990 privind administrația județelor, municipiilor, orașelor și comunelor, Primăria se reorganizează. La 1 august e numit primar Romeo Hanganu, inginer

*1993, ianuarie – se înființează Trezoreria Ploiești

*1994, aprilie – se deschid Galeriile Comerciale Calliope din pasajul subteran Omnia

*1998, februarie – gigantul petrolier rus Lukoil, cumpărând pachetul majoritar de acțiuni, devine acționar de bază la Rafinăria Petrotel Teleajen

*1999, 29 ianuarie – inaugurarea primei linii tehnologice de producție a materialelor termoizolante, la sediul fostei Întreprinderi Dacia Ploiești

*2000, 14 iunie – serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare este îndeplinit, în baza contractului de concesiune dintre Consiliul Local și SC Apa Nova Ploiești SRL, de acest operator, pentru o perioadă de 25 de ani

*2001, aprilie – se inaugurează expoziția prahoveană organizată de CCIPh la sediul Ambasadei României la Hanoi, Vietnam

*2002 – în baza OUG 129 și 156 din 2002, se naționalizează Registrul Comerțului și Biroul Unic, care trec la Ministerul Justiției de la CCI

*2003, 21-22 noiembrie – se desfășoară, organizat de Muzeul Național al Petrolului, primul Simpozion Național de Istorie a Petrolului. Locul manifestării, UPG Ploiești

*2004, 1 iulie – grupul OMV Austria cumpără pachetul majoritar de acțiuni, 51% al PETROM  

*2005, aprilie – se organizează Expoziția Prahova Construct

*2006 – în partea de sud a municipiului, se implementează Programul pilot ERACOLECT, derulat în parteneriat cu SSB și ECOROM AMBALAJE București, pentru colectarea selectivă a deșeurilor în vederea protejării mediului și a sănătății populației

*2012 – în planul infrastructurii de transport, cea mai importantă realizare a constituit-o inaugurarea autostrăzii A3 București-Ploiești, care a oferit o alternativă la Drumul Național 1 (DN1-E60) și a deschis faza ultimelor modernizări

Referințe bibliografice:

1.Județul Prahova, album monografic, Ghiță Mateucă Minel și Paul Agarici, Ploiești, Editura Confession, 2005

2.Marea Carte a Ploieștilor, volum II, coordonatori Gheorghe Marinică, Constantin Trestioreanu, Ploiești, Editura Ploiești-Mileniul III, 2016

3.Județul Prahova, coordonatori Bogdan Andrei Mihai, Adrian Nedelcu, Cezar Buterez, București, Editura Academiei Române, 2016

Cu acordul dumneavoastră, folosim cookie-urile în vederea evaluării și analizării cotei de utilizare a paginii de internet.

Alegeți ce cookie-uri să fie autorizate.
Puteți schimba aceste setări oricând.

Cookie-uri necesare sa functioneze site-ul:

  • Esențial: Ține minte setările permisiunilor de cookie
  • Esențial: Permite sesiunile de cookie
  • Esențial: Autentifică logarea dvs. în contul de utilizator

Prin acceptarea acestor cookies permiteti site-ului sa:

  • Analiză: Ține evidența locației și regiunii bazat pe IP
  • Analiză: Ține evidența timpului petrecut pe fiecare pagină
  • Analiză: Crește calitatea datelor din funcția de statistică

Sari la conținut